Regulamin

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.abczwierzaka.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.ABCZWIERZAKA.COM

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 9. Gwarancja produktu

 10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 11. Prawo odstąpienia od umowy

 12. Własność intelektualna

 13. Polityka Prywatności RODO

 14. Program lojalnościowy

 15. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.abczwierzaka.com prowadzony jest przez Dariusza Woszczyckiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Dariusz Woszczycki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bałtowska 163, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612164279, REGON: 260178417, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@abczwierzaka.com, tel. +48 600480394

 2. Sklep www.abczwierzaka.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.abczwierzaka.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.abczwierzaka.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. Sklep www.abczwierzaka.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.abczwierzaka.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.abczwierzaka.com użyte są w celach informacyjnych.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 1. DEFINICJE

 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.abczwierzaka.com umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.abczwierzaka.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.abczwierzaka.com

 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA Dariusz Woszczycki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Dariusz Woszczycki, ul. Bałtowska 163, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612164279, REGON: 260178417.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 12. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 

 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie,

 3. korzystanie z Newslettera.

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

 1.  WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 1.  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 5. Zamówienia można składać:

  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.abczwierzaka.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abczwierzaka.com,

  3. telefonicznie pod numerem: 600 480 394 lub 604 706 035

 6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • niniejszy Regulamin.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

 

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  96 1050 1461 1000 0092 4159 4143 (ING Bank Śląski S.A.) Firma Handlowo Usługowa Dariusz Woszczycki, ul. Bałtowska 163, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612164279. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po telefonicznej weryfikacji poprawności danych teleadresowych.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej (InPost Express) lub za pośrednictwem paczkomatów (In Post Paczkomaty)

 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 

 1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy (za wyjątkiem towarów na zamówienie - wówczas czas kompletowania towaru wynosi 3 Dni Robocze).

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2 Dni Robocze (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abczwierzaka.com

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU

 

 1. Wybrane Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2.  Informacja o gwarancji oraz jej okres są podawane w opisie Produktu.

 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu (paragon).

 

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abczwierzaka.com lub pisemnie na adres: ul. Bałtowska 163, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Bałtowska 163, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abczwierzaka.com

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

 1.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.abczwierzaka.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Dariusza Woszczyckiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Dariusz Woszczycki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bałtowska 163, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612164279, REGON: 260178417. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.abczwierzaka.com, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.abczwierzaka.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

 1. Polityka Prywatności RODO

  1. Kto jest administratorem i procesorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych jest:

   

  Firma Handlowo Usługowa Dariusz Woszczycki

  Ul. Bałtowska 163,

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  NIP: 6612164279, REGON: 260178417

  e-mail: sklep@abczwierzaka.com

  dalej zwany: usługodawcą

   

  Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest:

  Agencja Interaktywna "MOJA WWW"

  Armii Krajowej 1 lok. 35, 29-100 Włoszczowa

  NIP: 6562159453, REGON: 260644115

  e-mail: poczta@mojawww.com

  dalej zwany: procesorem

   

  2. W jakim celu wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania?

  W celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym ofertowe, do prowadzenia korespondencji związanej realizacją zawartej pomiędzy nami umowy, tworzenia i przesyłania okresowych raportów i faktur VAT, rachunków, identyfikowania płatności, tworzenia zestawień, analiz i statystyk., wysyłki zamówień. Na naszej stronie wykorzystujemy także system Google Analytycs do analizowania ruchu na naszej stronie oraz wtyczkę społecznościowom Google+. Regulamin Google znajdziecie Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pL. Wykorzystujemy także wtyczkę społecznościowe Facebook. Politykę prywatności tej firmy można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update.

  Dane osobowe wykorzystywane są także do celów standardowych rozliczeń podatkowych. Mogą one zostać także wykorzystane do celów windykacyjnych i postępowania sądowego w przypadku opóźnień w zapłacie należności bądź jej braku. Mogą być one także wykorzystane do przekazania Państwu naszej oferty specjalnej bądź promocyjnej.

   

  Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest

  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c

  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze). W niektórych przypadkach podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie

  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

  usługodawcę – gdy musimy dochodzić roszczeń oraz w przypadku marketingu bezpośredniego).

  3. Czy podanie danych jest konieczne?

  Jest obowiązkowe gdy zostają Państwo naszym klientem gdyż są niezbędne do stworzenia umowy i realizacji Państwa zamówienia. Są także niezbędne do prowadzenia standardowych rozliczeń księgowych i podatkowych czy też do prowadzenia komunikacji z Państwem dotyczącej zamówienia. W skrajnych przypadkach możemy użyć danych do prowadzenia działań windykacyjnych lub sądowych jeśli wystąpiło rażące naruszenie umowy zawartej pomiędzy nami.

   

  4. Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

  Jeśli jesteście Państwo naszym klientem, to dane będą przekazane firmie świadczącej dla nas usługi księgowe. Wgląd do nich może posiadać także Urząd Skarbowy lub inne organy państwowe, jeśli takowych od nas zarządają. Dane mogą być przekazane Poczcie Poskiej lub firmie kurierskiej w przypadku prowadzenia korespondencji listowej lub wysyłki zamówienia. Dostęp do danych osobowych posiada również procesor, jednakże nie wykorzystuje ich, nie udostępnia ani nie gromadzi w żaden sposób. W przypadku naruszeń umowy lub opóźnień w zapłącie należności dane mogą być przekazane do firmy windykacyjnej lub do sądu.

   

  5. Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej umowy lub do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Do celów marketingowych przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przechowywania.

   

  6. Do czego upoważniają Państwa przepisy RODO?

  Według przepisów RODO mają Państwo prawo do: dostępu do Waszych danych osobowych, sprostowania ich (gdy są niepoprawne), żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz

  przeniesienia danych. Ponadto możecie Państwo  wnieść sprzeciw wobec

  przetwarzania Waszych danych osobowych  poza wymaganymi z tytułu naszej umowy i rozliczeń podatkowych. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów RODO istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 2018r. zmienia nazwę na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  7. Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

  Nie. Nie wykorzystujemy ich także do profilowania. Jedynym wyjątkiem mogą być działania remarketingowe prowadzone zgodnie z zasadami Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL.

   

 2. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

  1. Dla stałych klientów naszego sklepu mamy przewidziane specjalne rabaty i bonusy. Każdy kto zarejestruje się w naszym sklepie i zrobi zakupy on-line automatycznie bierze udział w programie lojalnościowym. Dzięki temu, każdy Klient zarejestrowany w naszym sklepie ma u nas swoje osobiste konto, na którym zliczane i sumowane są jego kolejne wydatkowane na zakupy środki.

   

  2. Za przekroczenie odpowieniej wysokości wydatków na zakupy w naszym sklepie, każdy Klient otrzymuje coraz wyższe rabaty na kolejne zakupy:

  1% rabatu na dalsze zakupy otrzymują Klienci którzy dokonali u nas w sumie zakupów za kwotę przekraczającą 200zł.

  2% rabatu otrzymują Klienci, którzy dokonali u nas w sumie zakupów na kwotę przekraczającą 500zł.

  3% rabatu otrzymują Klienci, którzy dokonali u nas zakupów na kwotę przekraczającą 990zł.

  3. Każdy Klient, przy przekroczeniu dowolnego progu lojalnościowego dostanie od nas przy kolejnych zakupach dodatkowo także drobną niespodziankę.

  4. Kolejne rabaty nie podlegają sumowaniu a do zliczanych środków nie wlicza się wydatków na przesyłki.

  5. Program lojalnościowy wchodzi w życie począwszy od dnia 30.10.2015 roku.

   

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

 

 

Facebook